Loading...
Szymon Kubicki czyli FiK znalazł niejeden sposób na kuchnię bez glutenu.
Znajdź i Ty!
Bądź kreatywny, odważny, gotuj z pasją.
Zrób zdjęcie i weź udział w konkursie.
szczegóły


Wyniki konkursu
Mamy już laureatów naszego konkursu fotograficznego.
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które nadesłały prace.
Nagroda I
Karolina Dziorek
z Warszawy
za fotografię
"Jesiennej tarty
z mąki kasztanowej"
Nagroda II
Diana Kowalczyk
z Tarnobrzegu
za fotografię
"Gruszki gotowanej
w wytrawnym winie"
Nagroda III
Mirosława Czubak
z Osieka
za fotografię
"Panna Cotty
z ogórka i kopru"
Nagroda IV
Katarzyna Kłos
z Warszawy
za fotografię
"Sałatki chilli
z grillowanymi warzywami
i halloumi"
Nagroda V
Aneta Klimecka
z Katowic
za fotografię
"Owoców w różowym winie
pod bezglutenowymi
płatkami owsianymi"

To zdjęcia z książki „Facet i kuchnia. Smacznie, kreatywnie i bez glutenu”

A jak wyglądają twoje potrawy bez glutenu?
Regulamin
Bądź kreatywny, odważny, gotuj z pasją.
książki „Facet i kuchnia”
aparat Canon
weekend w Krakowie
akcesoria drewniane i love nature
słodycze Cocoa
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Kreatywnie i bez glutenu”:


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Akcja promocyjna, zwana dalej „Konkursem”, prowadzona jest pod nazwą „Kreatywnie i bez glutenu”.
1.2. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”.
1.3. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo Literackie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-147), ul. Długa 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS 0000012638, NIP 676-21-16-135, Regon 357052753, o kapitale zakładowym 18 158 000 PLN, zwana dalej „Organizatorem”.
1.4. Konkurs odbywa się na terenie całej Polski.
1.5. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od dnia 24.09.2015 r. do dnia 25.10.2015 r. do godziny 23:59, przy czym rozpatrywanie reklamacji oraz czynności związane z przyznawaniem i wysyłką nagród zakończą się do dnia 30.11.2015 r. do godziny 23:59.
1.6. W czasie trwania Konkursu treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie www.kreatywnieibezglutenu.pl (dalej zwanej „Stroną Konkursową”), w zakładce „Regulamin”.
1.7. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, ze zm.).
1.8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia łącznie następujące warunki:
a. Posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
b. Zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia;
c. W dniu zgłoszenia do Konkursu jest pełnoletnia lub uzyskała pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w Konkursie.
2.2. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie.
2.3. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału lub zgłoszenie po terminie spowoduje nieważność zgłoszenia.
2.4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższych rodzin wymienionych wcześniej osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się rodzeństwo, małżonków, opiekunów prawnych, dzieci przysposobione oraz dzieci.
2.5. Powzięcie przez Organizatora wiedzy o udziale w Konkursie osób, które nie spełniają powyższych warunków uczestnictwa, punktu powoduje wykluczenie tych osób z Konkursu, za ich uprzednim powiadomieniem.
2.6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nimi związany. Wyłączną odpowiedzialność za przeprowadzenie Konkursu ponosi Organizator, Uczestnik z chwilą dokonania Zgłoszenia oświadcza, że zwalnia ten serwis z odpowiedzialności wobec uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie. Powyższe zwolnienie z odpowiedzialności nie wpływa na odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie.

§ 3. ZASADY KONKURSU
3.1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien zastosować się do następującej procedury:
a. Zrobić kreatywne zdjęcie, przygotowanej przez siebie potrawy bez glutenu - przy czym jeden uczestnik Konkursu ma prawo do zgłoszenia tylko jednego zdjęcia do Konkursu;
b. Wejść na Stronę Konkursową i wypełnić formularz zgłoszenia;
c. Przesłać kreatywne zdjęcie, korzystając z wymienionego powyżej formularza zgłoszenia;
d. Zgłoszone zdjęcie umieścić również na swoim profilu w portalu Facebook z linkiem do Strony Konkursowej (udostępnić je dla wszystkich - publicznie).
3.2. Dokonanie zgłoszenia zdjęcia jest równoznaczne:
a) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora w celu i zakresie związanym z realizacją Konkursu,
b) zaakceptowaniu Regulaminu,
c) potwierdzeniu ukończenia 18 lat życia lub posiadaniu zgody opiekuna ustawowego na udział w Konkursie,
d) złożeniu oświadczenia, o którym mowa w ust. 9.1.
3.3. Osoby, które dokonały Zgłoszenia zgodnie z ust. 3.1. powyżej, są uczestnikami Konkursu, zwanymi dalej „Uczestnikami”.
3.4. W Konkursie zostaną odrzucone zgłoszenia, które: ,
a) zawierają treści niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami,
b) naruszają prawa osób trzecich, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej;
c) zawierają treści reklamowe lub promocyjne podmiotów trzecich;
d) zawierają wizerunki Uczestnika lub osób trzecich (tj. nie są fotografią potrawy);
e) naruszają postanowienia Regulaminu.

§ 4. NAGRODY

4.1. Nagrodami w Konkursie są („Nagrody”):
a) I nagroda - zestaw o wartości ok. 2000 złotych w postaci: aparatu Canon PowerShot G16 (I nagroda), słodyczy Raw Cocoa, książki pt. „Facet i kuchnia. Smacznie kreatywnie i bez glutenu” autorstwa Pana Szymona Kubickiego oraz deseczki codziennej z łyżeczką firmy I Love Nature;
b) II nagroda – zestaw o wartości ok. 1000 złotych w postaci: weekendowego pobytu dla dwóch osób w Krakowie (nocleg ze śniadaniem w malowniczo usytuowanym hotelu w ścisłym centrum miasta, dojazd własny) z możliwością wymiany na bon o wartości 700 złotych na zakupy w księgarni www.wydawnictwoliterackie.pl - jeśli uprawnionym do tej Nagrody zostanie osoba mająca miejsce zamieszkania w Krakowie, słodyczy Raw Cocoa, książki pt. „Facet i kuchnia. Smacznie kreatywnie i bez glutenu” autorstwa Pana Szymona Kubickiego oraz deseczki do serwowania firmy I Love Nature,
c) III nagroda – zestaw o wartości ok. 300 złotych w postaci: książki autorstwa Pana Szymona Kubickiego „Facet i kuchnia. Smacznie kreatywnie i bez glutenu”, słodyczy Raw Cocoa, zestawu do serwowania firmy I love nature,
d) IV i V nagroda - zestaw o wartości ok. 300 złotych w postaci: książki autorstwa Pana Szymona Kubickiego „Facet i kuchnia. Smacznie kreatywnie i bez glutenu”, słodyczy Raw Cocoa, deseczki codziennej firmy I love nature.
4.2. Fundatorami Nagród są:
a) aparatu Canon PowerShot G16 - Pan Szymon Kubicki - autor książki „Facet i kuchnia. Smacznie kreatywnie i bez glutenu” i autor portalu „Facetikuchnia.com.pl”
b) słodyczy Raw Cocoa – Alma Market S.A. lub producent słodyczy Raw Cocoa – SuroVital M. Rendak K. Szwed s.c.
c) deseczek I Love Nature – producent deseczek i właściciel sklepu „I love Nature” - Monika Iwiczuk
d) weekendowego pobytu dla dwóch osób w Krakowie (nocleg ze śniadaniem w malowniczo usytuowanym hotelu w ścisłym centrum miasta, dojazd własny), bonu o wartości 700 złotych na zakupy w księgarni www.wydawnictwoliterackie.pl oraz książek pt. „Facet i kuchnia. Smacznie kreatywnie i bez glutenu” - Organizator.
4.3. Fundatorzy wymienieni w pkt. 4.2. lit a-c upoważniają Organizatora do dokonania czynności technicznej w postaci wydania przekazanych przez nich Nagród, zwycięzcom wskazanym przez Komisję Konkursową.
4.4. Komisja Konkursowa, dokona oceny prawidłowo zgłoszonych zdjęć, uwzględniając ich oryginalność, pomysłowość oraz kreatywność i wyłoni 5 najlepszych, zwycięskich prac, które zostaną wyróżnione Nagrodami – od I do V Nagrody.
4.5. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody. W przypadku rezygnacji przez zwycięzcę z Nagrody Organizatorowi przysługuje prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję Konkursową.
4.6. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych zwycięzców w momencie wydania Nagrody, w celu identyfikacji danego zwycięzcy.
4.7. Każdemu Uczestnikowi, któremu zostanie przyznana Nagroda, Organizator wyda dodatkową nagrodę pieniężną odpowiadającą wartości podatku dochodowego obliczonego od wartości nagród. Wartość wskazanej nagrody pieniężnej Organizator pobierze od Uczestnika na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r., który zostanie odprowadzony do właściwego organu. Uczestnik nie ma prawa żądania wypłaty takiej dodatkowej nagrody pieniężnej.
4.8. Nagrodzonym w Konkursie nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagród (poza opisanymi w § 4 Regulaminu) ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za Nagrody określone w Regulaminie (za wyjątkiem zamiany weekendowego pobytu w Krakowie na bon zakupowy w księgarni www.wydawnictwoliterackie.pl w ramach II Nagrody na zasadach określonych w ust. 4.1. lit b).

§ 5. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU

5.1. Organem dokonującym weryfikacji prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, w tym prawidłowości przyznania nagród oraz decydującym o przyznaniu nagród, o których mowa w § 4 będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa prowadzi również postępowania reklamacyjne związane z przeprowadzeniem Konkursu.
5.2. Komisja Konkursowa składa się z 3 (trzech) członków. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: przedstawiciel Organizatora oraz dwaj przedstawiciele serwisu www.facetikuchnia.com.pl.
5.3. Komisja Konkursowa zostanie powołana z dniem 20 września 2015 r.

§ 6. SPOSÓB OGŁASZANIA WYNIKÓW

6.1. Ogłoszenie wyników nastąpi 6 listopada 2015 r. na Stronie Konkursowej.
6.2. Z Uczestnikami nagrodzonymi w Konkursie Organizator skontaktuje się telefonicznie lub poprzez przesłanie wiadomości e-mail informującej o uzyskaniu prawa do otrzymania nagrody, w terminie do 9 listopada, na numer telefonu lub adres e-mail podany w zgłoszeniu.
6.3. Uczestnik poinformowany o nagrodzie dodatkowo otrzyma informację z instrukcjami dotyczącymi przesłania stosownych dokumentów potwierdzających tożsamość Uczestnika i uprawnienie do otrzymania nagrody (np. pisemna zgoda opiekuna na udział w konkursie w wypadku uczestnictwa osób niepełnoletnich, oraz zostanie poproszony o wypełnienie dokumentów związanych z koniecznością uiszczenia podatku od osób fizycznych związanego z wydaniem nagrody.

§ 7. WYDANIE NAGRÓD 7.1. Nagrody w Konkursie zostaną wydane nagrodzonym Uczestnikom przez Organizatora za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranej przez Organizatora.
7.2. Nagrody zostaną wydane do dnia 30 listopada 2015 r. przesyłką kurierską na adres podany przez Uczestnika w zgłoszeniu.
7.3. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Nagrody w obecności kuriera doręczającego, Laureat winien jest na miejscu zażądać spisania protokołu szkody, oraz niezwłocznie w terminie 48 godzin wysłać informację do Organizatora na adres e-mail: promocja@wydawnictwoliterackie.pl

§ 8. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

8.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie w formie listu poleconego do dnia 11 listopada 2015 r.
8.2. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania przesyłki potwierdzona przez operatora pocztowego.
8.3. Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, numer telefonu oraz adres e-mail podany w zgłoszeniu, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
8.4. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres: Wydawnictwo Literackie sp. z o.o., ul. Długa 1, 31-147 Kraków z dopiskiem „Kreatywnie i bez glutenu - KONKURS”.
8.5. Reklamacje zostaną rozpatrzone do dnia 20.11.2015 r. włączając w to wysłanie zawiadomienia do Uczestnika o wyniku reklamacji (decyduje data nadania odpowiedzi na reklamację).
8.6. Reklamacje rozpatruje Komisja powołana zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu.
8.7. Uczestnik zostanie o decyzji Komisji powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.
8.8. W przypadku uwzględnienia reklamacji terminy wymienione wcześniej w regulaminie będą ustalane indywidualnie z Laureatem wyłonionym w toku postępowania reklamacyjnego.

§ 9. POSTANOWIENIA DOT. PRAW AUTORSKICH

9.1. Wykorzystanie w zgłoszeniu danego zdjęcie jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że zdjęcie stanowi przejaw osobistej twórczości o indywidualnym charakterze Uczestnika, który ją wykorzystuje, a nadto nie narusza praw osób trzecich (w tym praw własności intelektualnej) i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz, że Uczestnikowi przysługuje wobec tego zdjęcia pełnia autorskich praw majątkowych. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia zgłoszenia w przypadku powzięcia wiadomości o naruszaniu przez zdjęcie wykorzystane w ramach tego zgłoszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich lub nieprawidłowości powyższych oświadczeń, o czym powiadomi Uczestnika.
9.2. Z chwilą dokonania zgłoszenia Uczestnik udziela Organizatorowi , w zamian za możliwość wzięcia udziału w Konkursie, licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do zdjęcia wykorzystanego w tym Zgłoszeniu na następujących polach eksploatacji:
a.a) utrwalanie i zwielokrotnianie wszelkimi znanymi technikami, w tym w szczególności utrwalania na materialnych nośnikach informatycznych (m.in. CD-ROMy, Blue-RayDisc, dyskietki, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, nośniki półprzewodnikowe),
a.b) graficzna obróbka,
a.c) zapisywanie i odtwarzanie w pamięci wszelkich komputerów lub sieci komputerowych, w tym w szczególności przy wykorzystaniu sieci Internet lub baz danych,
a.d) przesyłanie za pomocą sieci komputerowych, w tym w szczególności przy wykorzystaniu sieci Internet;
a.e) rozpowszechnianie w dowolny sposób, w szczególności na nośnikach wielkoformatowych jak również w sposób określony poniżej;
a.f) nadawanie w dowolny sposób;
a.g) publiczne odtwarzanie w dowolny sposób, w tym w towarzystwie znaku towarowego Organizatora lub partnerów Konkursu;
a.h) publiczne udostępnianie zdjęcia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieci Internet, w tym za pośrednictwem portali społecznościowych jak portal Facebook.com;
a.i) wykorzystywanie do celów marketingowych, reklamowych, promocyjnych.
.3 Licencja , o której mowa powyżej udzielona zostanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem ponadgranicznego charakteru sieci Internet na czas 5 (pięciu) lat licząc od dnia dokonania zgłoszenia.
9.4 Wraz z nabyciem licencji do Zdjęcia, o której mowa w pkt 9.2. powyżej, Organizator nabywa prawo do zezwalania na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami tego zdjęcia, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w pkt. 9.2. powyżej
9.5. Udzielając praw do zdjęcia zgodnie z niniejszym paragrafem Regulaminu, Uczestnik oświadcza, że nie będzie wykonywał osobistych praw autorskich do tego zdjęcia, w szczególności nie będzie wykonywał swoich uprawnień związanych z nadzorem autorskim nad korzystaniem ze zdjęcia, jak również wykonywał innych uprawnień wynikających z jakichkolwiek przysługujących mu praw autorskich osobistych, a w szczególności z prawa do podpisywania zdjęcia swoimi oznaczeniami lub nazwiskiem, jak również prawa do zachowania integralności zdjęcie i opisu.
9.6. Organizator, z chwilą wydania Uczestnikowi Nagrody nabywa, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych autorskie prawa majątkowe do zdjęcia będącego przedmiotem zwycięskiego zgłoszenia tego na polach eksploatacji opisanych w pkt. 9.2. powyżej, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych na każdym z ww. pól eksploatacji. Uczestnik, od tej samej chwili, jest zobowiązany potwierdzić powyższe przeniesienie praw autorskich poprzez zawarcie z Organizatorem, na jego żądanie, stosownej umowy w formie pisemnej. Umowa ta precyzować będzie również kwestie autorskich praw osobistych do zdjęcia. Postanowienia ust. 9.4. i 9.5. powyżej stosuje się odpowiednio.
9.7. Organizatorowi przysługuje prawo udzielania sublicencji do zdjęcia wykorzystanego w Zgłoszeniu oraz przenoszenia nabytych powyżej uprawnień, w zakresie i na polach eksploatacji wskazanych powyżej, w szczególności na rzecz partnerów Konkursu.
9.8. W przypadku, gdy zdjęcia przekazane Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu będą naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich w rozumieniu przyjętym powyżej, Uczestnik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń osób trzecich skierowanych przeciwko Organizatorowi.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Lista nagrodzonych Uczestników, którzy uzyskali prawo do nagród określonych w § 4 będzie dostępna na Stronie Konkursowej.
10.2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu będzie Organizator.
10.3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem tj. w celach związanych z ustaleniem prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z odrębnymi przepisami. Organizator jest uprawniony do przekazywania danych osobowych Uczestników partnerom Konkursu wyłącznie w celu informowania o wygranych w Konkursie i jego przebiegu.
10.4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w Konkursie i wydania nagrody.
10.5. Uczestnikom udostępniającym dane osobowe w związku z Konkursem przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
10.6. Nagrody nieodebrane z przyczyn leżących po stronie Laureatów w terminie do 04.12.2015 r., nie będą ponownie wydawane (wysyłane) i przepadają na rzecz Organizatora.
10.7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie dla dotychczasowych Uczestników oraz praw przez nich nabytych.
10.8. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmówić mu przyznania nagrody, jeżeli Uczestnik działa sprzecznie z Regulaminem lub przepisami prawa. Organizator niezwłocznie powiadomi Uczestnika o takim wykluczeniu wraz z podaniem przyczyny.

Startujemy 24 września. Na wasze prace czekamy do 25 października.
Nagrody
Weź udział
Termin nadsyłania prac dobiegł końca. Dziękujemy za zgłoszenia!
Imię i Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Ulica
- nr domu / mieszkania:
Kod pocztowy
zapis xx-xxx:
Miejscowość:
Krótki opis zdjęcia:
Plik ze zdjęciem:
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie
i otrzymania ewentualnej nagrody.

Wszystkie pola w formularzu są wymagane.

Prosimy o przesyłanie plików
w formacie jpg o maksymalnej
wadze do 2 MB.
Akceptuję regulamin konkursu
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu mojego udziału w Konkursie, w tym wyboru zwycięzców, wydania nagrody oraz rozpatrzenia reklamacji dotyczących przebiegu Konkursu. Przyjmuję niniejszym do wiadomości, iż przysługuje mi, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
JESTEM OSOBĄ PEŁNOLETNIĄ
MAM ZGODĘ MOJEGO OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ W KONKURSIE
fot. potraw i produktów: Małgorzata Napiórkowska-Kubicka / Facet i Kuchnia
fot. Jarosław Berdak / ilovenature.pl
Projekt i realizacja Litgraf